105
Leerlingen Leren Conflicten Hanteren
het onderwijsprogramma van Stichting Mediation door Leerlingen 

uit de schoolgids van de christelijke basisschool de Tarissing, Oudehaske
Kinderen in groep 6, 7 en 8 leren aan de hand van 6 basislessen de structuur en vaardigheden om mediation toe te passen. Ze leren elkaar te helpen bij het oplossen van kleine conflicten, zoals die zich kunnen voordoen op het schoolplein of bij ruzies tussen kinderen onderling. Meestal is de stoot in de rug of de valpartij niet de aanleiding voor de ruzie, maar liggen er onder de ruzie gevoelens en conflicten, die op het eerste gezicht niet zichtbaar zijn. Door de werkwijze van mediation te volgen, leren kinderen de werkelijke belangen van de anderen kennen en oplossingen te bedenken voor die belangen. Na de 6 basislessen worden er uit elke groep door de leerlingen zelf, vier leerling-mediators gekozen. Zij gaan door voor een verdiepingscursus. Zij zullen uiteindelijk de leerling-mediators worden die kunnen bemiddelen bij de ruzies van kinderen. Ieder schooljaar leiden we nieuwe leerling-mediators op.

uit de schoolgids van de openbare basisschool de Riemsloot, Appelscha :
Wanneer je dagelijks met veel verschillende personen bij elkaar bent, zijn conflicten onvermijdelijk. Het is ook helemaal niet erg om een conflict te hebben. Conflicten zijn kansen om elkaar beter te kunnen begrijpen. De manier waarop je met conflicten omgaat is wel heel belangrijk. Loop je weg? Zeg je dingen die het conflict erger maken? Of weet je juist dingen te zeggen waardoor het conflict minder erg wordt? Om op een juiste manier met conflicten om te kunnen gaan, heb je bepaalde vaardigheden nodig. Die vaardigheden kun je leren. En daar gaat het om bij Mediation door Leerlingen. Wij, als leerkrachten van de Riemsloot, willen leerlingen de kans bieden om zich die vaardigheden eigen te maken. Ook vinden we het belangrijk dat leerlingen hun conflicten zelf oplossen. Dat niet wij als leerkrachten een oplossing zoeken, maar dat ze het zelf doen

uit de schoolgids van
het Eerste Christelijk Lyceum, Haarlem

De lessen 'Leren Conflicten Hanteren' passen in de vaardigheidslijnen die de school heeft uitgezet. Naast de cognitieve vaardigheden, zoals onderzoeken en presenteren, is daarbij ook aandacht voor sociale vaardigheden. Conflicthantering is dan een belangrijke vaardigheid, ook al omdat deelvaardigheden als leren luisteren, leren open vragen te stellen daarbij aan de orde komen. Ook heeft deze vaardigheid raakvlakken met de aandacht voor een veilige school met fatsoenlijke omgangsvormen.

uit de schoolgids van het Ashram College Alphen a/d Rijn
Als twee leerlingen ruzie hebben, wordt dit gemeld aan een van de mediationcoördinatoren binnen de school; zij coördineren een groep van tot mediator opgeleide, leerlingen. Deze leerlingen helpen, indien gewenst, de leerlingen die ruzie hebben naar het zoeken van een oplossing. Er worden nooit leerlingen bemiddeld door jongere leerlingen of door klasgenoten of vrienden en vriendinnen. De mediators zijn onpartijdig en geven beide leerlingen de kans om alles, op basis van openheid en gelijkheid, te bespreken. Tijdens zo’n mediation (bemiddeling) wordt vooraf afgesproken dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk is. De mediators zetten op het eind van het gesprek de gemaakte afspraken op papier, waarna een vervolg-afspraak gemaakt wordt om te kijken of de bemiddeling geholpen heeft en de afspraken nageleefd zijn


uit de schoolgids van de openbare basisschool de Vogels, Oegstgeest
De sociaal-emotionele vorming van uw kind speelt de hele dag door, in de klas en op het schoolplein. Elke maand staat een gedragsregel op school centraal waarover we in de klas lessen geven uit de methode ‘Kinderen en hun Sociale Talenten’. Voorbeelden zijn: ‘ervaringen delen’, ‘een keuze maken’, 'samen spelen en werken', ‘opkomen voor jezelf’ of ‘omgaan met ruzie’.
Daarnaast geven we ieder jaar lessen over conflicthantering, waarbij we gebruik maken van het model van de Stichting Mediation door Leerlingen. Uitgangspunt is dat conflicten behoren tot het dagelijks leven. Belangrijk daarbij is dat we proberen om deze te voorkomen en wanneer nodig op te lossen.


o

Ons programma is gericht op het (leren) hanteren van conflictvaardigheden.
Het hele traject bestaat uit vijf stappen:

1. Eerst werken we met het team van onderwijsgevenden en onderwijsondersteuners. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de school, bieden we in een of meerdere dagdelen, een programma gericht op het anders omgaan met ruzie.

2. Vervolgens geven een aantal docenten (de mentoren bijvoorbeeld) aan alle leerlingen (bijvoorbeeld van de v.o. onderbouw) ruzielessen met werkboekjes en een begeleidend docentenboekje.

3. Daar tussendoor participeren we in een ouderavond met het thema ‘Ruzie mag, maar je moet het wel weer kunnen oplossen’

4. Daarna werken we met een paar docenten, die door ons getraind worden in het begeleiden van leerlingmediators en in het beinvloeden van het veiligheidsklimaat van de schoolgemeenschap.

5. En dan tenslotte, gaan we de leerlingmediators opleiden, dat doen we in zes middagen, binnen twee maanden tijd.

De gedachte achter deze integrale aanpak is dat het leren omgaan met ruzie, met conflicten, met pesten, met het verbeteren van samenwerking en verantwoordelijkheid nemen, alleen werkt als een en ander is ingebed in de school en alle geledingen vertrouwd zijn met onze aanpak.
Uiteraard kunnen we op uw school één van de onderdelen afzonderlijk introduceren, maar we bieden nooit alléén de leerlingmediator-training aan. Wij vinden dat de leerlingmediators uitsluitend binnen een schoolklimaat kunnen gedijen dat op alle niveaus bekend is met onze conflicthanteringsvaardigheden.

notitie MAATWERK
click hier